image Responsive

آیین نامه ی بورس ترددی قسمت اول


1400/9/18 07:01:02

به منظور ارتقای سطح علمی اعضای هیئت علمی و متخصصان تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور و توسعه ی روابط علمی بین دانشگاهها و موسسات داخل وخارج از کشور،داوطلبان واجد شرایط می توانند باتوجه به شرایط وضوابط مندرج در این آیین نامه به صورت ترددی در دوره ی دکتری تحصیل نمایند.